Genève Port Franc 2020

Het stadsdeel wordt langzaam voltooid. Zijn naam en zijn elementen herinneren aan de functies die de wijk hebben gevormd en aan het karakter, de sporen en het industriële erfgoed van de zone Port Franc. Het huidige naast elkaar bestaan van wonen en werken is uitgangspunt voor de ontwikkeling van het stadsdeel. Door het toevoegen van woonfuncties ten koste van industriële functies zal de functiemenging nog verder toenemen.

 

Concept

De samenhang tussen de verschillende gebruikers en de toename van de levenskwaliteit wordt door middel van drie ingrepen gewaarborgd:

1 De huidige snelweg wordt verdiept aangelegd zodat de fysieke barrièrewerking, de geluidhinder en de luchtvervuiling verdwijnen.

2 Het wegenpatroon wordt op enkele punten aangepast zodat “grachtengordel”-achtige, herkenbare concentrische vormen ontstaan. De weeffouten worden als het ware hersteld. Elke straat wordt herkenbaar door een bepaald soort beplanting en door middel van stedenbouwkundige spelregels.

3 Het bestaande spooremplacement zal worden getransformeerd tot een lusvormig lokaal en regionaal park, dat het hele plangebied tangeert. Binnen deze lus bevinden zich de meeste publieke gebouwen.

  

De bebouwingstructuur sluit aan bij de omliggende typologieën en functies en bij de bestaande verkavelingsstructuren. Zo kunnen lege gebouwen nog enige tijd tijdelijke functies opnemen.

fasering

 

Topotronic 2005